Semalt-dan ýedi sany Twitter SEO maslahatyny ulanyp, has gowy traffigi nädip gazanmaly

Twitter, Google bilen 140 belgili twitleri onlaýn gözlemek mümkinçiligini berdi. Soňra Twitter Google-a köplenç "Firehose" ady bilen tanalýan twitlerine doly ygtyýar berdi. Google esasan sosial ygtyýarlyga we yzarlaýjylaryň sanyna esasy ähmiýet berýär we indekslemegi saýlaýar. Netijede, Twitter-de manyly bolmak möhümdir we ony optimizirlemek hökmanydyr. Şunuň bilen baglylykda, “ Semalt” -yň uly müşderi üstünlikleri dolandyryjysy Jek Miller marketinge degişlilikde aşakdaky twitter maslahatlaryny hödürleýär:

Açar sözler sungaty

Elmydama web sahypasynda peýda boljak şuňa meňzeş açar sözleri ulanyp yzygiderliligi saklaň. Haştaglar gözleg mümkinçiligini gowulandyrýar we adamlary mazmuna gönükdirmäge kömek edýär. Açar sözleri käbir hastaglara öwürmek, adamlar belli bir mowzuk gözlänlerinde peýdaly bolar. Bir twitdäki hastaglary aşa ulanmaň, sebäbi ol spam ýaly bolup, yzarlaýanlary yzyna öwrüp biler. Iň köp gyzyklanýan, halanýan ýa-da retweetli hastaglary derňäň we profiliňizi optimizirlemek üçin ulanyň. Twitter analitikleri bu iş üçin iň gowusyny kesgitlemäge kömek etmelidir. Bir twitiň içinde has jikme-jik maglumatyň we 140 simwoly öz içine alyp bilýän birnäçe media görnüşiniň bardygyna göz ýetiriň.

SEO üçin tertibi optimizirläň

Profiliňizi optimizirlemegiň gözleg mümkinçiligini üpjün edýändigine göz ýetiriň. Ulanyjylar ulanyjy atlarynda ýa-da tutawaçlarynda sanlary ulananlarynda, işiň profiliniň iki elementine ýaramaz täsir edip biler, sebäbi Google olara spam hökmünde garar.

Tutuşlary ýa-da ulanyjy atlaryny üýtgetmek birneme aňsat. Şeýle-de bolsa, hünärmenler maslahat bermeýärler, sebäbi ulanyjylary bulaşdyrýar, sebäbi barlag nyşany ady bilen bilelikde gidýär. Barlag nyşanlary, profiliň işewür guramalar ýa-da jemgyýetçilik işgärleri barada dogry we tassyklanan maglumatlary öz içine alýandygyny ýa-da ýokdugyny habar bermek üçin bil baglaýan zatlarydyr.

Giriş

Google, şeýle hem, Twitter profilinde berlen bio-ny indeksirlemegi maksat edinýär. Bio adamlara belli bir profilden gelýän twitlerden nämä garaşmalydygyny habar berýär. Berlen 160 simwoldan, ýönekeýlik we takyklyk iň gowy ýaranlaryňyzdyr. Iň möhüm taraplary özüne çekiji görnüşde hödürläň we tejribe derejesini goşmagy ýatdan çykarmaň. Beýleki twitter hasaplary bar bolsa, ulanyjylaryň rahat geçişini üpjün etmek üçin olaryň hemmesine şol bir zady goşuň.

Profil suratyny sazlaň

Surat ýüklemezden ozal, faýlyň adyny sazlaň. Bu barada birnäçe maslahat, degişli açar sözleriň bardygyny anyklamak ýa-da gözleg motory tarapyndan indeksirlemegi aňsatlaşdyrýan açar sözleri çyzgylar bilen aýyrmak.

Sahypa baglanyşyk

Islendik SEO kampaniýasy ýaly , bu ýere gelýänler üçin herekete çagyryş bolmaly, bu Twitter-de web sahypasynyň baglanyşygy bolar. Web sahypasynyň haýsysynyň profilde berlen maglumatlara has laýykdygyny we yzarlaýjylaryny nirä ibermek isleýändigini kesgitläň. Özara baglanyşyk has köp traffik döredýär we ygtybarlylygy ýokarlandyrýar.

Retweets

Retweetler traffigi köpeltmäge kömek edýär, şonuň üçin paýlaşmagy haýyş edeniňizde arkaýyn bolup bilersiňiz. Gaýtadan ýazmak üçin ýer açmak üçin gysga täzelenmeler ýazyň, sebäbi adamlara teswir ýazmaga ýa-da gaýtadan ýazanda beýleki adamlary ýatlamaga mümkinçilik berýär.

Gözleg netijelerine sosial profilleri goşuň

Sosial profilleriň haýsysynyň has ileri tutulýandygyny kesgitläň we web sahypasynyň bellik koduny goşuň.

mass gmail